Nấm tuyết khô – 200g

68.000 VNĐ

Nấm tuyết khô loại đóa to, thể nhẹ, màu trắng và đầy.

Bao bì 200g